Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Doanh nghiệp » Kiến thức pháp luật » Kiến thức pháp luật » Kinh tế » Các hành vi bị nghiêm cấm khi tổ chức tín dụng giải thể, thanh lý tài sản.

Các hành vi bị nghiêm cấm khi tổ chức tín dụng giải thể, thanh lý tài sản.

Ngày 29/12/2017, Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 24/2017/TT-NHNN về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, kể từ ngày cơ quan nhà nước thông qua việc giải thể hoặc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu thanh lý tài sản thì nghiêm cấm tổ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các hành vi sau:

– Cất giấu, tẩu tán tài sản.

– Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ.

– Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

– Cầm cố, thế chấp, tặng cho và cho thuê tài sản.

– Ký kết thỏa thuận, hợp đồng mới trừ các thỏa thuận, hợp đồng nhằm thực hiện chấm dứt hoạt động.

– Chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài.

Thông tư  24/2017/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 26/02/2018.