Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Doanh nghiệp » Hỏi đáp » Kiến thức pháp luật » Để thành lập trường mầm non tư thục cần những điều kiện gì?

Để thành lập trường mầm non tư thục cần những điều kiện gì?

 Tại danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 2014 thì hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, theo đó:

  1. Điều kiện để thành lập và hoạt động đối với trường mầm non tư thục

Theo quy định tại Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT quy định về quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục và theo Điều 8 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT thì để thành lập và hoạt động trường mầm non cần những điều kiện sau:

  • Điều kiện thành lập trường:

“ 1. Nhà trường, nhà trẻ được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ.”

Theo đó, đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ cần xác định rõ các nội dung sau:

+ Về mục tiêu giáo dục: Theo quy định tại Điều 22 Luật Giáo dục, Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một.

+ Về nhiệm vụ quyền hạn của Trường mần non: Tuân theo quy định tại Điều 3 Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT và  Điều 2 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT về việc ban hành điều lệ trường mầm nonxây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em căn cứ vào chương trình, hướng dẫn nhiệm vụ năm học và điều kiện của từng địa phương.

+ Về chương trình và nội dung giáo dục: Tuân thủ chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDDT.

+ Đất đai, cơ sở vật chất, địa điểm dự kiến xây dựng trường phù hợp với quy định tại Chương IV Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT về việc ban hành điều lệ trường mầm non.

+ Về nguồn lực và tài chính: Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục

+  Có Sơ đồ Tổ chức bộ máy theo quy định tại Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT  bao gồm: phòng ban Hội đồng quản trị ( nếu có); Ban kiểm soát; Hiệu trưởng, Hiệu phó, Tổ chuyên môn, Tổ văn Phòng, Tổ chức đoàn thể, các nhóm, lớp. (Hiệu trưởng phải đáp ứng được các tiêu chuẩn: khi được đề cử không quá 65 tuổi và không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước, có bằng trung cấp sư phạm mầm non và có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non. Ngoài ra hiệu trưởng phải Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khoẻ.)

+ Có Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ.

  • Điều kiện để được phép hoạt động giáo dục:

“ 2. Nhà trường, nhà trẻ được phép hoạt động giáo dục khi có đủ các điều kiện sau

a) Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ

b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Chương IV của Điều lệ này, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

c) Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động

d) Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

đ) Có Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

e) Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 22, Điều 24 của Điều lệ này;

g) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

h) Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

3.Trong thời hạn 02 (hai) năm, nếu nhà trường, nhà trẻ có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này thì được cho phép hoạt động giáo dục. Hết thời hạn quy định nếu không đủ điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ bị thu hồi.”

2. Trình tự, thủ tục thành lập trường mầm non

Căn cứ tại Điều 10 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT về việc ban hành điều lệ trường mầm non, theo đó, trình tự, thủ tục thành lập trường mầm non được quy định như sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập trường mầm non tư thục lập hồ sơ gửi tới Ủy ban nhân dân cấp  quận/huyện.

Hồ sơ bao gồm:

– Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ của tổ chức hoặc cá nhân đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục, dân lập cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ;

– Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn.

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn;

– Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 05 (năm) năm;

– Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

Bước 2:  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập nhà trường theo những nội dung và điều kiện quy định tại điểm a Khoản 1 của Điều 10 Điều lệ trường mầm non do Bộ Giáo Dục & Đào Tạo ban hành.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện thành lập trường mầm non thì Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định cho phép thành lập đối với trường mầm non tư thục. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch UBND cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trên đây là phần tư vấn của Văn phòng luật sư Quang Dũng và cộng sư. Nếu bạn còn có thắc mắc gì thãy liên hệ tới địa chỉ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG DŨNG VÀ CỘNG SỰ:

SỐ 8 CHỢ TRE – ĐÔNG NGÀN – TỪ SƠN – BẮC NINH

SĐT: 0983230137.