Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Doanh nghiệp » Kiến thức pháp luật » Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

giayphep-kinhdoanhluhanhquocte

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Chỉ khi được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và thực hiện thủ tục thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế một cách hợp pháp. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế chỉ cấp cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và có đăng ký kinh doanh ngành nghề: Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành quốc tế.

I. Điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

1. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định, bao gồm:

– Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

– Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

– Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

2. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.  Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:

– Quản lý hoạt động lữ hành;

– Hướng dẫn du lịch;

– Quảng bá, xúc tiến du lịch;

– Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

– Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.

3. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

4. Có tiền k‎ý quỹ theo quy định của Chính phủ. Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo đúng quy định. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

b) Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

– 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

– 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

c) Tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

II. Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

1. Thành phần hồ sơ

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo mẫu số 27 ban hành kèm theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế theo mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

– Chương trình du lịch cho khách quốc tế

– Bản sao thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

– Hợp đồng lao động của hướng dẫn viên du lịch với doanh nghiệp

– Bản sao giấy chứng nhận tiền kỹ quỹ

– Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế

– Quyết định bổ nhiệm người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế trong trường hợp người điều hành không phải là giám đốc

2. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp 02 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh.

3. Thời hạn giải quyết

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch ( vụ lữ hành)

– Cơ quan thẩm định hồ sơ: Cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh và doanh nghiệp biết.