Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Dân sự » Kiến thức pháp luật » Thừa kế » Quy định pháp luật về lập di chúc.

Quy định pháp luật về lập di chúc.

 

Di chúc luật thừa kế

1.Người lập di chúc.

Theo quy định tại Điều 647 và Điều 652 BLDS, người lập di chúc phải thỏa mãn các điều kiện sau:

+Đủ 18 tuổi trở lên;

+Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

+ Minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị đe dọa, lừa dối, cưỡng ép.

Các trường hợp ngoại lệ:

+Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

+Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

2.Người nhận di sản.
Theo quy định tại Điều 643 BLDS, người nhận di sản phải không nằm trong các trường hợp sau:
-Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
-Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
-Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
-Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
Tuy nhiên, nếu người lập di chúc đã biết về hành vi của những người thuộc các trường hợp trên mà vẫn giữ nguyên ý định để lại di sản cho người đó thì người đó vẫn được quyền nhận thừa kế.

3.Hình thức của di chúc.
Theo quy định tại Điều 649 và Điều 650 BLDS, di chúc có thể có các hình thức sau:
-Di chúc bằng miệng;
-Di chúc bằng văn bản, không có người làm chứng;
-Di chúc bằng văn bản, có người làm chứng;
-Di chúc bằng văn bản, có công chứng hoặc chứng thực.

4.Nội dung của di chúc.
Nếu di chúc được lập thành văn bản, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 652 và Điều 653 BLDS, di chúc hợp pháp phải bao gồm các nội dung sau:

-Ngày tháng năm lập di chúc;
-Thông tin cá nhân (họ tên, nơi cư trú,…) của cá nhân lập di chúc và cá nhân/tổ chức được hưởng di sản;
-Di sản để lại và nơi có di sản;
-Chỉ định các nghĩa vụ và người thực hiện nghĩa vụ nếu có.
-Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

 

Trên đây là phần tư vấn của Văn phòng luật sư Quang Dũng và cộng sư. Nếu bạn còn có thắc mắc gì thãy liên hệ tới địa chỉ:
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG DŨNG VÀ CỘNG SỰ:
SỐ 8 CHỢ TRE – ĐÔNG NGÀN – TỪ SƠN – BẮC NINH
SĐT: 0983230137.