Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Dân sự » Kiến thức pháp luật » Quy định của pháp luật về Thừa Kế

Quy định của pháp luật về Thừa Kế

Pháp luật Việt Nam quy định chung về thừa kế gồm những nội dung chính sau:
1. Quy định về người để lại di sản: Điều 631 Bộ luật Dân sự:  cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật.
2. Quy định về người thừa kế: Người thừa kế phải là cá nhân còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan, tổ chức thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
3. Thời điểm mở thừa kế, địa điểm mở thừa kế: Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại di sản chết. Trong trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì  tùy từng trường hợp, Tòa án xác định ngày chết của người đó; nếu không xác định được ngày chết thì ngày mà quyết định của Tòa án tuyên bố người đó là đã chết có hiệu lực pháp luật được coi là ngày người đó chết. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc một phần di sản. Địa điểm mở thừa kế được xác định theo đơn vị hành chính cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).
4. Di sản thừa kế: Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác và quyền về tài sản do người chết để lại.
5. Người quản lý di sản: Là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra. Trong trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản. Trong trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý thì tài sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý.
6. Quy định về việc thừa kế của những người có quyền thừa kế của nhau mà chết cùng một thời điểm: Nếu hai người thừa kế tài sản của nhau mà được coi là chết cùng một thời điểm thì họ sẽ không được thừa kế của nhau. Di sản của mỗi người được chia cho người thừa kế của họ.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG DŨNG VÀ CỘNG SỰ
Địa: Số 8 chợ Tre, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Số điện thoại: 0983.230.137.
Email: Luatsuquangdung@gmail.com
Website: Luatsuquangdung.com